cart2 1 Koszyk
3 Konto
4 Info

I.  Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.timeontime.pl [dalej: Sklep] prowadzony jest przez Piotra Miśka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TIMEONTIME Piotr Misiek z siedzibą w Żaganiu przy ul. Kolejowej 45/2 68-100 Żagań, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP: 924-177-37-31 oraz numer Regon: 081024380.

2. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawca poprzez wiadomości e-mail pod adresem: sklep@timeontime.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: +48 510 567 470, w dni robocze w godz. 10 -16. Adres do korespondencji: ul. Kolejowa 45/2 , 68-100 Żagań .

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji towarów znajdujących się w asortymencie oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U.2013.1422 z późn. zm.)Sklep prowadzi sprzedaż Towarów wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II.  Wymagania techniczne

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące

• przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript;
• przeglądarka internetowa z zainstalowaną wtyczką Flash Player;
• przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies*;
• Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej;
• Opera w wersji 11.52 lub wyższej;
• Firefox w wersji 8.0 lub wyższej;
• podłączenie do sieci Internet;
• zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows;
• Chrome w wersji 15 lub wyższej.

*Każda przeglądarka internetowa umożliwia Klientom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości zasobów lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.

2. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji przekazywanych danych w Sklepie poprzez stosowanie szyfrowanego przekazu danych opartego na protokole SSL.

III.  Rejestracja i logowanie

1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Rejestracja Konta Klienta nie jest jednak wymagana, aby dokonać zakupu w Sklepie.

2. Założenie Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu a także podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień lub rezerwacji złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. W wyniku przeprowadzenia rejestracji Konta Klienta w Sklepie zostaje zawarta umowa świadczenia usług drogą elektroniczną. Właściciel Sklepu jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji umowy, w szczególności wysyłania na podany adres e-mail informacji i potwierdzeń związanych z Zamówieniami składanymi w Sklepie (z wyłączeniem informacji handlowych, chyba że Klient wyrazi na to osobną zgodę)  na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Klient jest zobowiązany do podania w formularzu rejestracyjnym danych kompletnych, zgodnych ze stanem faktycznym i nie naruszających praw osób trzecich. Klient jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo i właściwe używanie Danych Autoryzacyjnych, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Dane Autoryzacyjne Klienta znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę.

6. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.

7. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę świadczenia usług poprzez usunięcie Konta Klienta. W tym celu należy wysłać wiadomość elektroniczną używając formularza kontaktowego (www.timeontime.pl/contact) z prośbą o usunięcie Konta Klienta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

8. Na ten sam adres e-mail nie można założyć więcej niż jednego Konta Klienta w Sklepie.

9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu   telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
11. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 lit. g należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w         danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
12. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
13. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 11 wynosi 100 dni.

IV.  Składanie zamówień

1. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego

2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

3. W Zamówieniu Klient podaje takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail; a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej: firmę (nazwę), siedzibę, adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP, numer telefonu lub adres e-mail.

4. Po skompletowaniu Zamówienia na Stronie internetowej i określeniu formy płatności Klient wysyła Zamówienie do Sklepu poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail), momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę Sklepu (e-mailem).

7. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie      Klienta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedawcy Klient prześle Sprzedawcy oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedawcy o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.   Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że nie może ono zostać zrealizowane z przyczyn obiektywnych, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient może podjąć decyzję w przedmiocie zmiany lub ograniczenia Zamówienia albo anulować Zamówienie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Klienta w terminie 14 dni Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie kolejnych 100 dni za zwrotem wszystkich otrzymanych płatności.

8. Sprzedawca ma prawo wycofania lub zastąpienia oferowanych Towarów, przy czym uprawnienie to nie dotyczy złożonych Zamówień.

9. Ceny Towarów w ofercie Sklepu mogą ulegać zmianom, z tym zastrzeżeniem, że zmiana ceny Towaru nie dotyczy złożonych Zamówień.

10. Do każdego zakupu dokonanego w Sklepie wystawiana jest faktura. Faktura wystawiana jest w dniu udzielenia Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przekazaniu zamówienia do wysyłki, zgodnie z ust. 7. Faktura może mieć postać faktury elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, chyba że Kupujący wyraźnie wskaże, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym albo w procedurze telefonicznego zamawiania towaru, że faktura powinna zostać wystawiona w formie tradycyjnej. 

V.  Płatności

1. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny Towaru oraz kosztów dostarczenia Towaru:

• gotówką – zapłata powinna nastąpić przy odbiorze (płatne Dostawcy) w dniu doręczenia przesyłki;
• przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy – zapłata powinna nastąpić w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
• płatność ratalna – zapłata powinna nastąpić w wysokości i terminach wynikających z umowy pożyczki/kredytu.

1. Wszystkie ceny Towarów w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w odpowiedniej stawce.

W przypadku wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie musi ona zostać podpisana przez odbiorcę.

VI.   Dostawa

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do paczkomatów firmy INPOST Sp. z o.o. we wskazanym przez Klienta miejscu (lista dostępnych paczkomatów dostępna jest pod adresem: www.paczkomaty.pl/znajdz_paczkomat,33.html). Zamówienia, których gabaryty przekraczają możliwość odbioru z paczkomatów nie będą posiadały takiej możliwości w chwili potwierdzania zamówienia

3. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem kuriera, jej odbiór wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.

4. W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu. Z chwilą zatwierdzenia odbioru przesyłki przez Klienta, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.

5. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki dostarczonej do paczkomatu operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., w celu ułatwienia i usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest:

• wskazanie uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu INPOST;
• umieszczenie uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, w której pierwotnie się znajdowała i zamknięcia skrytki paczkomatu;
• zgłoszenie tego faktu do Sklepu w ciągu 24 godzin od daty próby odbioru przesyłki poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.timeontime.pl/kontakt-r45.html, a także do INPOST Sp. z o.o. bezpośrednio przy próbie odbioru przy pomocy komunikatów wyświetlanych na ekranie systemu paczkomatu (zainicjowanie procesu reklamacyjnego).

5. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Klient zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Stosownie do art. 74 ust. 3 Ustawy Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173) po odbiorze przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.

6. Zapłata za Towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy.

7. Koszt dostarczenia zamówionego Towaru każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta zgody na związanie się z umową.

8. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych, czyli dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. W przypadku nieobecności Klienta pod adresem wskazanym przez niego w formularzu zamówienia w pozycji "Dane do wysyłki", Dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za zamówiony Towar, który może zostać ponownie przesłany do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki.

VII.  Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Sklepu (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu) lub drogą elektroniczną na stronie: https://timeontime.pl

2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

6. W wyniku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci niezwłocznie wszystkie dokona przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

7. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Kupujący.

8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Bez uszczerbku dla ustawowego prawa do odstąpienia od umowy Konsument może dokonać zwrotu towaru w ciągu 30 dni w przypadku zakupu w sklepie na stronie www.timeontime.pl lub 14 dni w przypadku zakupu na portalu allegro.pl ,od dnia objęcia rzeczy w posiadanie, lub od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca. Zwrotu dokonać można na zasadach wskazanych w pkt. VII ust. 1-8 niniejszego regulaminu z zastrzeżeniami wynikającymi z ust.10.

10. Warunkiem skorzystania przez Konsument z prawa zwrotu przesyłki w terminie 100 dni w przypadku zakupu na platformie timeontime.pl po upływie ustawowego 14- dniowego terminu odstąpienia, jest odesłanie przedmiotu umowy w oryginalnym opakowaniu, wraz dowodem zakupu i bez śladów korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Niespełnienie któregokolwiek z opisanych warunków będzie skutkować odmową przyjęcia zwrotu.

11. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umów, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), a w szczególności od umów:
• o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

12.  Zapisy regulaminu dotyczące konsumenta, zawarte w niniejszym punkcie (VII) z wyjątkiem ust. 9 i 10 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

VIII.  Rękojmia i gwarancja

1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej na podstawie przepisów o rękojmi lub na podstawie udzielonej gwarancji. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy określone w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, opisanych poniżej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

2. Reklamacje, zarówno z tytułu rękojmi i gwarancji, należy kierować:
• drogą elektroniczną na adres e-mail: serwis@timeontime.pl,
• przez stronę internetową: https://timeontime.pl/kontakt
• pisemnie na adres podany w formularzu serwisowym sklepu.

3. Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Towar objęty jest standardową 24 lub 36 miesięczną gwarancją ,obowiązującą od daty zakupu lub wysyłki towaru do Klienta, podstawą której jest dowód zakupu (np. kserokopia paragonu, faktury VAT) oraz karta gwarancyjna. 
 

4. Dla zegarków marki Casio istnieje możliwość zawarcia dodatkowej, odpłatnej umowy gwarancyjnej na okres 36 miesięcy, zwaną dalej dodatkową gwarancją. Prawa i obowiązki stron umowy dodatkowej gwarancji regulują przepisy ust. 1-11pkt. VIII niniejszego regulaminu, które  wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Potwierdzenie zawarcia umowy stanowi:

a) adnotacja w dowodzie zakupu w przypadku gdy dodatkowa gwarancja nabywana jest wraz z zakupem objętego nią zegarka, lub

b)odrębne potwierdzenie zawarcia dodatkowej umowy gwarancyjnej , gdy umowa zawierana jest w innym terminie.

Kupujący nabywający dodatkową gwarancję nie otrzymuje odrębnej karty gwarancyjnej

5. Gwarancja obejmuje wady stwierdzone podczas normalnego użytkowania sprzętu i uprawnia do bezpłatnej naprawy. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrotu gotówki w przypadku zgłoszenia po raz czwarty tej samej usterki.

6. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu należy o tym fakcie poinformować Sklep pocztą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia jej wystąpienia.

7. Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na adres podany w formularzu reklamacyjnym. Wraz z towarem należy przesłać: wypełniony formularz reklamacji (reklamacja), kserokopie dowodu zakupu oraz kartę gwarancyjną. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki).

8. Termin rozpatrzenie reklamacji wynosi do 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu. Wady lub defekty sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w ciągu 30 dni, jednakże całkowity termin naprawy może ulec wydłużeniu o czas wykonania czynności wysyłkowych lub czas oczekiwania na część zamienną od dostawcy.

9. Gwarancja nie obejmuje:


• czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. konserwacja zegarka, wymiana baterii, pasków, uszczelek oraz innych materiałów eksploatacyjnych,
• normalnego zużycia eksploatacyjnego  (np. zarysowane szkiełko; przebarwienia albo zmiany właściwości materiałowych niemetalowych pasków i bransoletek wykonanych ze skóry, tkanin, gumy; złuszczanie się pokryć galwanicznych) oraz ścierania się zewnętrznej powłoki zegarka i bransolety,
• uszkodzenia części towaru w wyniku niestarannego/nieprawidłowego użytkowania, nadużywania, zaniedbania, uszkodzenia mechanicznego (uderzenia, wgniecenia, zgniatanie, pęknięte szkiełko, itd.)

• uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zanieczyszczeń,
• wad powstałych na skutek wydarzeń losowych oraz innych okoliczności za które nie odpowiada sprzedawca,
• zalania oraz zaparowania zegarka spowodowanego nieprawidłowym użytkowaniem lub brakiem konserwacji zegarka oraz uszkodzeń termicznych
• odszkodowania za straty wtórne lub szkody  pośrednie wynikające np. z posługiwania się , niedziałania, wad lub niedokładności zegarka.

10. Gwarancja traci ważność z powodu:
• niewłaściwego przechowywania i uchybień w konserwacji zegarka,
• gdy uszkodzenie jest wynikiem prób niefachowej naprawy ( np. wymiana baterii) wykonanej poza autoryzowanym serwisem oraz wszelkich modyfikacji urządzenia lub zastosowania   niewłaściwych części,
• uszkodzenie powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz nieprzestrzegania wskazań podanych przez Producenta (tj. nieprzestrzegania instrukcji obsługi i zasad prawidłowej eksploatacji).

11. Koszty bezpośredniego odesłania reklamowanego towaru spoczywają na Kliencie.
W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

IX.   Dane osobowe i polityka prywatności

1.Administratorem Pani/a danych osobowych jest TIMEONTIME Piotr Misiek z siedzibą w Żaganiu przy ul. Kolejowej 45/2, 68-100 Żagań, NIP: 924-177-37-31, Regon: 081024380.

2.Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży a także realizacji obowiązków posprzedażowych. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub niezbędność danych dla wykonania umowy na rzecz Klienta.

3.Dane mogą być udostępniane InPost S.A., Spółka General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, DPD Strefa Paczki Sp. z o.o., DPD Polska Sp. z o.o., Opineo sp. z o.o, Google inc., Ceneo.pl sp. z o.o w celu prawidłowej realizacji umowy oraz dalszych usług związanych z realizacją zamówienia.

4.Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w celach fiskalnych, wynikających z przepisów podatkowych, do 5 lat.

5.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.

6.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7.Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. (w szczególności historii transakcji)

8.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych/

9.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (fakturowanie) lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy a także realizacja obowiązków fiskalnych.

X.  Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną i umów sprzedaży jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do umów, których stroną jest Konsument, lub osoba o której mowa w pkt VII ust. 12 Regulaminu. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Kupujący będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

2. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

3. Umowy zawierane są w języku polskim.

4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Zawartość Koszyka

Koszyk jest pusty

3

Szukaj

Możesz wypróbować kilka popularnych tagów tutaj:
Polecane produkty:

Konto

Brak konta?
Stwórz tutaj
4